Kullanıcı Ve Üyelik Sözleşmesi

  • Anasayfa

1. Sözleşmenin Tarafları
Bu sözleşme, şu anda internet sitelerini görüntülemeye yarayan tarayıcı, aplikasyon veya bunlarla sınırlı olmayan bir yazılım aracılığıyla ile gezmekte ve kullanmakta olduğunuz “Cosmologger.com” web adresinde yer alan Cosmologger İnternet Sitesi ve Cosmologger İnternet Ortamı (Bundan böyle “Cosmologger” olarak anılacaktır) içerik sağlayıcısı ve internet sitesi maliki olan İstiklal cad., Asmalımescit sk.,Elhamra Han,No:49 Beyoğlu, İstanbul adresinde mukim ve İstanbul Ticaret Siciline 197554-5 sayısı ile kayıtlı CEENERGİC YAZILIM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle “Cosmologger” olarak anılacaktır) ile Cosmologger içeriğindeki sayfaları, bilgileri, aplikasyonları ve bunlarla sınırlı olmayan her tür bilgiyi (Bundan böyle “İçerik” olarak anılacaktır) her ne amaçla olursa olsun Cosmologger’a girerek görüntüleyen, kullanan, işleyen, paylaşan, faydalanan her gerçek veya tüzel kişi (Bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında, Kullanıcının Cosmologger’ı kullanırken ve siteden faydalanırken uymakla zorunlu olduğu kural ve koşullar ile tarafların karşılıklı olarak hak ve yükümlülüklerinin veya sorumsuzluklarının belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

2. Sözleşmenin Kurulması ve Geçerliliği
Bu sözleşme ve internet sitesi kullanım koşulları Cosmologger’a ulaşılma yöntemi veya aracı ne olursa olsun ulaşılan internet ortamındaki İçeriğinin herhangi bir şekilde görüntülenmesi, izlenmesi veya hangi amaç ve yöntemle olursa olsun kullanılmaya başlandığı anda Türk Borçlar Kanunu 11.maddesi 2.fıkrası hükmü uyarınca Kullanıcı tarafından herhangi bir kabul gönderilmesine bağlı olmaksızın ve Kullanıcının erişim yöntemi veya erişim için kullandığı donanımdan bağımsız olarak Cosmologger’a bir defa veya her defasında erişildiği anda kurulmuş olup, herhangi bir süreye bağlı olmaksızın geçerlidir. Kullanıcı Cosmologger’a ilk eriştiği andan itibaren hüküm ifade etmek üzere; bu sözleşmeyle, bu sözleşmenin aşağıda yazılmış kural, koşul, Kullanıcının yükümlülükleri ve borçları ile birlikte bu sözleşmenin eklerine, bu sözleşme üzerinde keyfiyeti Cosmologger’te olmak üzere zaman zaman yapılacak kısmi ve tümden değişikliklerle bağlı olduğunu kayıtsız ve şartsız olarak kabul ve taahhüt eder. Bu sözleşme ile bağlı olmak istemeyen her Kullanıcı “Cosmologger.com” sitesini derhal görüntülemeyi veya kullanmayı terk etmekle yükümlü olup, Cosmologger’ı terk etmeyerek görüntülemeye devam eden Kullanıcı hiçbir koşul, ön koşul, kabul, bildirim veya icazete gerek olmaksızın bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş olduğunu ve burada yer alan kullanım koşulları ile bağlı olduğunu kayıtsız, şartsız ve geri dönülmez olarak kabul ve taahhüt eder. Bu sözleşmenin kısmen veya tamamen Kullanıcının herhangi bir nedenle fiil ehliyetine sahip olmaması veya geçici olsa da herhangi bir nedenle ayırt etme gücüne sahip olmaması nedeniyle bu sözleşmenin hüküm ve koşullarının kendisine uygulanmasının mümkün olmayacağı hususu sadece Kullanıcı olarak internet sitesine ulaşan kişinin sorumluluğunda olup, fiil ehliyeti yoksunluk sebeplerinden herhangi birine sahip olan Kullanıcılar “Cosmologger.com” sitesini derhal görüntülemeyi veya kullanmayı terk etmekle yükümlü olup, bunların Cosmologger’ı sözleşmenin hüküm ve koşullarına aykırı olarak görüntülemelerinden veya kullanmalarından dolayı Cosmologger hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3. Cosmologger İçeriği, Dizayn Ögeleri, Veriler ve Mülkiyet
Cosmologger internet ortamında yer alan İçerik ve sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm sayfa tasarımları, ikonlar, yazı karakterleri, renk kombinasyonları, çizim, tasarım ve ara yüz ögeleri, erişim aplikasyonları, kodlar, imaj, görsel, video, film gibi ve bunlarla sınırlı olmayan tüm medya ortam ve araçları (Bundan böyle “Dizayn Ögeleri” olarak anılacaktır), “Cosmologger.com” web adresinde tutulan ve sayılanlarla sınırlı olmayan her türlü bilgi, eposta adresleri, web yolları, veri, veri tabanı, veri sorguları, çevrim içi ve çevrim dışı dosyalar, dizayn şablonları, CSS kodları, veri, program ve aplikasyon kodları da dahil olmak üzere tüm veriler (Bundan böyle “Veri” olarak anılacaktır) münhasıran Cosmologger’a ait olup, bunların internet ortamında yayımlanarak alenileştirilmiş olması hiçbir Kullanıcıya bunları serbestçe kullanma veya görüntülemek dışında başka amaçlarla istifade etmesi yönünde bir hak veya lisans verildiği anlamına gelmeyeceği gibi, yukarıda sayılan ve yukarıdakilerle sınırlı olmayan İçerik, Dizayn Ögeleri ve Verilerin Cosmologger’ın yazılı onayı olmadan kullanılması ve Cosmologger’da yer alan İçerik, Dizayn Ögeleri ve Verilerin kopyalanması, hangi amaç ve yöntem kullanılarak kullanılsın herhangi bir şekilde manipüle edilmesi veya değiştirilmesi yasaktır.

4. Kullanım Koşulları ve Kullanıcının Yükümlülükleri
Kullanıcılar, Cosmologger’ı hangi amaç ve yöntemle olduğu konusunda herhangi bir sınırlama olmaksızın kullanırken, aşağıda yazılmış olan kural ve koşullara uyma yükümlülükleri ile bu sözleşme ile Kullanıcılara getirilmiş tüm yükümlülükleri bu sözleşmenin 2.maddesi çerçevesinde sözleşmenin kurulma anından başlayarak ve geri dönülmez olarak kabul ve taahhüt etmişlerdir.
a. Kullanıcılar Cosmologger’ı kullanırken 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bu kanun gereğince çıkartılmış yönetmelikler ile kanun koyucu tarafından zaman zaman yapılacak değişiklikleri de kapsamak üzere internet yayınlarını, elektronik yayınları ve haberleşmeyi düzenleyen ileride çıkarılacak her tür kanun ve ilgili kurumlar tarafından bu kanunlar çerçevesinde çıkarılacak tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve yönergelere tam olarak riayet edeceklerini kabul ve taahhüt ederler.
b. Kullanıcılar Cosmologger’ı kullanırken 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile bağlı mevzuatına, 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve bağlı mevzuatına, Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bağlı mevzuatı ile Fikri ve Sınai Mülkiye Hakları ile ilgili ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası tüm anlaşmalara riayet edeceklerini kabul ve taahhüt ederler.
c. Kullanıcılar Cosmologger’ı kullanırken yukarıda sayılı mevzuat dışında ayrıca Türk Ticaret Kanununun haksız rekabetin önlenmesi ile ilgili hükümlerine riayet edeceklerini kabul ve taahhüt ederler.
d. Kullanıcılar Cosmologger’ı kullanırken 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8.maddesinde sayılmış olan suçlarla ilgili olabilecek hiçbir İçeriği Cosmologger’a yüklemeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.
e. Kullanıcılar Cosmologger’ı kullanırken hakkaniyetli davranacaklarına ve iyi niyet kurallarına uyacaklarına, özel ve tüzel hiçbir kişi, kurum veya organizasyon aleyhine ve bunları küçültücü içerik veya yorum yapmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.
f. Kullanıcılar Cosmologger’ı kullanırken internet ortamının ve internet sitesinin teknik fonksiyonunu bozan, yavaşlatan; internet ortamına ulaşmayı engelleyen veya yönlendiren ve otomatik sorgu gönderen programlar, çoklu üyelik yapan otomatik programlar da dahil olmak üzere normal kullanım yöntemleri dışında teknik olarak zararlı olabilecek hiçbir işlem yapmayacaklarını, internet ortamına teknik adı ne olursa olsun virüs, zararlı yazılım, program, aplikasyon, Truva atı veya bunlarla sınırlı olmayan hiçbir veri, kod veya içerik yüklemeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.
g. Kullanıcılar Cosmologger’ı kullanırken ve sitede yer alan formları doldururken gerçeğe aykırı beyanda bulunmayacaklarını, sahte hesaplar yaratmayacakların kabul ve taahhüt ederler.
h. Kullanıcılar Cosmologger’ı kullanırken yukarıda a, b, c ve d maddelerinde sayılı kanun ve mevzuata aykırı olarak eposta, yorum, post veya içerik göndermeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.
i. Kullanıcılar Cosmologger benzeri ve kopyası internet ortamı veya sitesi üretmeyeceklerini, Cosmologger’da yer alan İçeriği, Dizayn Ögelerini ve Verileri hiçbir şekilde kopyalamayacaklarını, bunlar üzerinde üçüncü şahıslara lisans veya alt lisanslar vermeye, kiralamaya, bunların çevrim dışı kopyalarını almaya ve yaratmaya teşebbüs etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.
j. Kullanıcılar Cosmologger’ı kullanırken aşağıda 6.maddede sayılı olan üçüncü kişilerin Fikri Mülkiyet Haklarına tecavüz etmeyeceklerini ve yine 6.maddede sayılı olan Fikri Mülkiyet Hakkı kısıtlama ve kurallarına riayet edeceklerini kabul ve taahhüt ederler.
k. Kullanıcılar Cosmologger’ı kullanırken diğer Kullanıcılara ait kişisel veriler de dâhil olmak üzere tüm verileri hiçbir şekilde elde etmeye çalışmayacaklarını, bunları kopyalamayacaklarını, toplamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.
l. Kullanıcılar Cosmologger’ı kullanırken internet ortamının güvenliğinin sağlanması ile ilgili hiçbir kod veya aplikasyona müdahalede bulunmayacaklarını, İçerik Sağlayıcısı ve Yer Sağlayıcısının verilerini kopyalamayacaklarını ve bunlara müdahalede bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

5. Kullanım Koşulları ve Yükümlülüklere Aykırı Davranış, Eylemler ve İşlemler
Kullanıcılar Cosmologger’ı kullanırken yukarıda 4.maddede sayılı kullanım koşullarına ve yükümlülüklerine riayet etmemelerinden sadece Kullanıcılar sorumlu olup, Cosmologger bu koşul ve yükümlülüklere uymayan Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmelerini herhangi bir bildirime gerek kalmadan derhal feshetmek, Kullanıcının Cosmologger’a erişimini engellemek de dâhil olmak üzere eğer varsa Üyelik Sözleşmesini feshetmek, üyeliğini askıya almak, sona erdirmek haklarını herhangi bir seçime veya bildirime gerek kalmaksızın kullanmakta serbest olduğu gibi, 4.maddede yer alan koşullara aykırı olarak Cosmologger’a Kullanıcı tarafından yüklenmiş her tür İçerik Cosmologger tarafından derhal internet ortamından kaldırılır. Cosmologger, Kullanıcıların Cosmologger’ı kullanırken yukarıda 4.maddede sayılı kullanım koşullarına ve yükümlülüklerine riayet etmemelerinden dolayı tüm zararlarını tazmin etme hakları saklı kalmak kaydıyla 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8.maddesinde sayılmış olan suçlarla ilgili olabilecek İçeriği yükleyen Kullanıcılar ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile bağlı mevzuatına, 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve bağlı mevzuatına, Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bağlı mevzuatı çerçevesinde ihlal ve tecavüz olarak nitelendirilebilecek ve bu kanun ve mevzuatlarda cezai sorumluluk bağlanmış her türlü fiili gerçekleştiren Kullanıcılar hakkında gerekli cezai soruşturma ve kovuşturmanın başlatılabilmesi için gerekli şikayetlerde veya suç ihbarlarında bulunma hakkını saklı tutar.

6. Sorumsuzluk Bildirimi
Cosmologger öncelikle Cosmologger’da yayımlanan hiçbir İçerik, Veri veya Koddan; Kullanıcıların yukarıda yer alan kural, koşul ve yükümlülüklerine riayet etmemesinden ve bunlara aykırı davranıştan, Cosmologger’a yüklenilen hiçbir fikri mülkiyet hakkına konu olsun veya olmasın hiçbir görsel, imaj, yorum, bilgi, belge, bağlantılar ve bağlantıların içeriğindeki bilgiler da dahil olmak üzere ve bunlara benzer doküman ve içeriğin tutulmasından, korunmasından ve bunlara ilişkin hukuka aykırılıklardan, Kullanıcıların diğer Kullanıcılarla iletişiminden sorumlu değildir. Cosmologger’da yer alan hiçbir bilgi Kullanıcılara hiçbir konuda bir tavsiye veya öneri niteliğinde olmadığı gibi, Cosmologger hangi formda yayımlanıyor olursa olsun bu bilgi ve verilerin geçerliliğinden, doğruluğundan, güncelliğinden, hukuk ve mevzuata uygunluğundan sorumlu değildir. İnternet Ortamında yer alan tüm İçeriğin ve Verinin kullanımından ve elektronik araçlarla iletişimi sırasındaki güvenliğinden münhasıran Kullanıcı sorumludur ve bu konuda Cosmologger’a hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemez. Cosmologger Kullanıcıların internet ortamına yükledikleri hiçbir İçerikten sorumlu olmadığı gibi, Kullanıcıların Cosmologger’ı kullanırken yukarıda 4.maddede sayılı kullanım koşullarına ve yükümlülüklerine riayet etmemeleri ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8.maddesinde sayılmış olan suçlarla ilgili olabilecek İçeriği yüklemeleri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile bağlı mevzuatına, 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve bağlı mevzuatına, Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bağlı mevzuatı çerçevesinde ihlal ve tecavüz olarak nitelendirilebilecek ve bu kanun ve mevzuatlarda cezai sorumluluk bağlanmış hiçbir fiil, eylem veya davranıştan sorumlu tutulamaz.

7. Fikri Mülkiyet Hakları
Cosmologger’da yer alan her türlü içerik aksi bildirilmedikçe uygulama alanına girdiği ölçüde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile bağlı mevzuatı, 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve bağlı mevzuatı, Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bağlı mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu haksız rekabetin önlenmesi hükümleri çerçevesinde korunur. Cosmologger’a Kullanıcılar tarafından yüklenmiş olan görsel, çizim, proje, dizayn ve bunlarla sınırlı olmayan tüm tasarım ürünleri üzerindeki tüm manevi ve maddi fikri mülkiyet hakları bu ürünlerin adına tescil edilmiş olduğu özel veya tüzel kişilere veya bunları alenileştiren ve bunların hak sahibi olan eser sahiplerinin tüm manevi ve maddi fikri mülkiyet hakları bu kişilere ait olup, Cosmologger’da yer alan hiçbir fikri ve sınai ürünün Cosmologger ve bu ürünlerin manevi ve maddi fikri mülkiyet haklarına sahip olan kişilerin rızası olmadan çoğaltma, yayma, işleme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim yoluyla kullanılması yasaktır.

8. Üyelik Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi
8.1. Cosmologger, koşulları tamamen Cosmologger tarafından belirlenen Üyelik sistemine sahiptir. Üyelik Sistemi Kullanıcılara Cosmologger’ı Üyelik Sözleşmesindeki koşul ve kurallara bağlı olarak kullanma hakkı vermekte olup, Üyelik Sözleşmesini kabul etmiş olsa da her Kullanıcı burada yazılı kural ve koşullarla tam olarak bağlıdır.
8.2. Cosmologger istediği Kullanıcıyla üyelik sözleşme yapma hakkına sahip olduğu gibi, Cosmologger’da üyelik sistemi öngörülmüş olması Kullanıcılarla herhangi bir şekilde üyelik yapılması taahhüdü verildiği şeklinde yorumlanamaz. Üyelik Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi hükümleri Cosmologger tarafından serbestçe belirlenir ve Kullanıcı tarafından geçerli eposta hesabı üzerinden onaylanmak ve üyelik aktive edilmek koşuluyla kurulur.
8.3. Kullanıcıların Cosmologger’a üye olmadan Cosmologger’a herhangi bir içerik yüklemeleri, Cosmologger’da yer alan herhangi formu doldurmaları, görüş bildirmeleri mümkün değildir. Üye Kullanıcıların Cosmologger’a üyelik aracılığıyla veya herhangi başka bir yöntemle iletmiş olduğu kişisel veriler hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, ilgili kişinin rızasına dayalı olarak, elde edilme amacıyla bağlantılı, yeterli ve orantılı olarak işlenir ve doğruluğunun sağlanması için gerektiğinde güncellenir ve ilgili kişilerin kimliklerini belirtecek biçimde ve kaydedildikleri veya yeniden işlenecekleri amaç için gerekli olan süre kadar Üyelik Sözleşmesinde hüküm altına alınmış kural ve koşullar dâhilinde saklanır.
8.4. Üye, Cosmologger’a ait siteyi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Üye Kullanıcı yasal mevzuat hükümlerine, sözleşmenin koşullarına riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
8.5. İnternet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Cosmologger ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Cosmologger’ın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
8.6. Üye Kullanıcıların sözleşmeden doğan yükümlülüklerine aykırı davranışlarının tespit edilmesi halinde Cosmologger’ın üye kullanıcının hesabını süresiz askıya alma, iptal etme veya tek taraflı fesih etme hakkı vardır.
8.7. Üye olmayan Kullanıcıların Cosmologger’a herhangi bir şekilde Cosmologger aracılığıyla kişisel bir veri veya başka bir veri veya içerik iletmeleri ve yüklemeleri mümkün olmadığından Cosmologger üye olmayan Kullanıcıların hangi yolla olursa olsun herhangi bir şekilde kişisel bilgi veya veri açıklamalarından sorumlu tutulamaz.

9. Haksız Rekabetin Önlenmesi
Bu sözleşmenin 4.maddesindeki yükümlülüklere ek olarak Kullanıcılar Cosmologger’ı kullanırken Türk Ticaret Kanunu 54.maddesi ve devamında hüküm altına alınmış olduğu şekilde dürüstlük kuralına aykırı davranış ve ticari uygulamalardan ve başlıca olarak dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlardan, sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltmekten ve başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanmaktan kaçınacaklarını ve bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanması kural ve koşullarına riayet edeceklerini kabul ve taahhüt ederler ve bu hükümlere aykırılıktan doğacak tüm haksız eylem ve davranışlarının sorumluluğun münhasıran kendilerinde olduğunu ve bu şekilde davranış ve eylemlerin Cosmologger’ı bağlamadığını ve bunlardan dolayı Cosmologger’ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan edeler.

10. Tüketici Hakları
Bu sözleşmenin 4.maddesindeki yükümlülüklere ek olarak Kullanıcılar Cosmologger’ı kullanırken 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almakla ilgili yükümlülük ve hükümler ile bu kanun gereğince çıkarılmış olan bağlı tüm mevzuata riayet edeceklerini kabul ve taahhüt ederler ve bu hükümlere aykırılıktan doğacak tüm haksız eylem ve davranışlarının sorumluluğun münhasıran kendilerinde olduğunu ve bu şekilde davranış ve eylemlerin Cosmologger’ı bağlamadığını ve bunlardan dolayı Cosmologger’ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan edeler.

11. Reklam Sınırlamaları
Kullanıcılar Cosmologger’ı kullanırken Cosmologger’ın yazılı izni olmadan ve bu hususta Cosmologger ile akdedilmiş bir Reklam Hizmet Sözleşmesi olmadan Cosmologger’da reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunamaz ve bu amaçla herhangi bir içerik yükleyemezler. Kullanıcılar, Üye Kullanıcılar veya diğerleri tarafından hangi şekilde olursa olsun Cosmologger’a reklam ve tanıtım amaçlı bir İçerik yüklenmesi halinde reklam veya tanıtım amaçlı içerik Cosmologger tarafından herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın ve keyfiyeti Cosmologger’te olmak üzere derhal internet ortamından kaldırılır. Cosmologger tarafından izin verilmiş ve bu hususta bir Reklam Hizmet Sözleşmesi yapılmış olması halinde de bu reklam ve tanıtım faaliyeti tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici olamayacağı gibi; somut iddialarla desteklenmeyen vaatler, ürünler ve pazarlama fikirleri içermeyen reklam ve tanıtımların Cosmologger tarafından internet ortamından kaldırılır. Bu tür reklam ve tanıtım faaliyetlerinden münhasıran bu tanıtımı ve reklamı yapan Kullanıcı, Üye veya reklam verenler sorumludur ve bu kurala aykırı reklam ve tanıtımların Cosmologger’ı bağlamadığını ve bunlardan dolayı Cosmologger’ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan edeler.

12. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler
Cosmologger bu sözleşme üzerinde keyfiyeti kendisinde olmak koşuluyla her zaman değişiklikler yapabilir ve bu değişiklikler internet ortamında yayımlandığı andan itibaren hüküm ifade eder.

13. Çerezler ve Teknik Detaylar
Kullanıcılar Cosmologger’ın daha ileride siteye ulaşıldığında sitenin daha iyi ve hızlı çalışmasını sağlayan, iyi fonksiyon göstermesine ilişkin arka planda yüklenilen çerez gibi dosya ve kodlar ile bunlara benzer arka plan aplikasyonların kullandıkları internet ortamı görüntüleme yazılımı tarafından kullandıkları donanıma yüklenmesine peşinen izin vermişlerdir. Bunların yüklenmesini ve çalışmasını istemeyen Kullanıcılar kendi tarama yazılımlarında gerekli ayarları yapmakla yükümlüdürler.

14. Arama Motorları
Cosmologger İnternet Ortamının geçerli ve güncel hali yalnızca “Cosmologger.com” web adresi yolunda ve bu adrese bağlı sayfalarda bulunmaktadır. Arama motorlarının yaptıkları taramalara bağlı olarak veri tabanlarında tuttukları sayfaların güncel ve geçerli olup olmamasından sadece bu İçerik Sağlayıcılar sorumlu olup, Cosmologger Cosmologger’ın arama motorlarında kayıt altına alınmış görüntülerinden veya cache sayfalarından dolayı sorumlu tutulamayacağı gibi, arama motorlarının Kullanıcıları yönlendirdikleri web yollarından ve bu web yolları nedeniyle Kullanıcılara gelebilecek zararlardan ve Cosmologger’da yer alan linklerden doğabilecek herhangi bir zarardan Cosmologger sorumlu değildir.

15. Sözleşmenin İhlali ve Sonuçları
Bu sözleşmenin 4.maddesindeki kullanım koşulları ve yükümlülükler dışında bu sözleşmenin herhangi maddesinin tamamen veya kısmen ihlal edilmesi halinde Kullanıcılar, Üye Kullanıcılar, Profesyonel Üyeler, Reklam Verenler tarafından ihlali halinde Cosmologger’ın bu sözleşmenin 5.maddesinde hüküm altına alınmış tüm hakları yanında, Cosmologger’ın bu tür ihlallerden doğabilecek menfi ve müspet zararları ve kar kaybı da dâhil olmak üzere maddi ve manevi zararlarını karşılamak için tüm talep ve dava hakları saklıdır.

16. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
Bu sözleşmeye Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanır. Taraflar işbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflarda İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri’nin yetkili olduklarını kabul ederler.

17. Diğer Kural ve Sözleşmeler
Bu sözleşmeye atıf yapan Üyelik Sözleşmesi, Üye Lisans Sözleşmesi, Profesyonel Üyelik Sözleşmesi ve Cosmologger’da yer alan diğer tüm sözleşmeler bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

Tüm Kategoriler